සුමේධගෙන් ලෝකඩ පදක්කමක්

ජූනි 15, 2024
    ආසියානු හෙල්ල විසිකිරීමේ ශූරතාවලියේදී ලෝකඩ පදක්කමක් දිනා ගැනීමට හිටපු ශ්රීහ ලංකා වාර්තවේ හිමිකරු වන සුමේධ රණසිංහ සමත් වුණා.
    ඔහු දැක්වූ දක්ෂතාව මීටර 77.75 ක්.

    Latest News