තොණ්ඩමන් ගෙන් රැජිණිකාන්ත්ට මුද්දරයක්

ජූනි 18, 2024

    ශ්‍රී ලංකාවේ වැවිලි ප්‍රජාවේ 200 වැනි වසර සනිටුහන් කරමින් පළමු දින සමරු මුද්දරය පිරිනැමීම සඳහා නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර සෙන්තිල් තොණ්ඩමන් මහතා ඉන්දීය සුපිරි නළු රැජිණිකාන්ත් මහතා විජයවාඩාහිදී හමුවිය.

    Latest News